ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Статистик мәгълүмат

Корпус күләме ~356 млн сүз.
Җөмләләр саны ~40 млн.
Сүзформалар саны ~4,5 млн.

Сүзләр:

Корпус күләме ~116 млн сүз.
Җөмләләр саны ~10 млн.
Сүзформалар саны ~1,5 млн.

Леммалар: Сүзләр: Хәрефләр: Хәрефләр (сүз башында): Хәрефләр (сүз азагында): Фонемалар (ритмик төркем кысаларында): Фонемалар (сүзләр кысаларында): Төрлесе:

Төрле статистик мәгълүмат белән Сез шулай ук Leipzig Corpora Collection сайтында да таныша аласыз.