ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Татар телендәге сүзләрнең семантик охшашлыгы
 Лемма
Пробел аша 1-3 сүз язып, эзләү төрен сайлагыз, мәсәлән:
Мәгънә буенча охшаш сүзләр "китап"
"куллан"
"китап дәфтәр"
Сүзләрнең аналогиясе "эт хайван карга"
"умарта_корт бал сыер"
Ике сүзнең мәгънәви охшашлыгы күрсәткече "эт бүре"
"урындык сыер"